فایل: VID_20220125_082333
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فایل: VID_20220125_08145
حجم: 17 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک هفته ۲ بهمن قسمت۱
فایل: VID_20220125_080919
حجم: 23 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
Ai 03
فایل: 03
حجم: 665 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
دیس خلسه به پارسالیپ
فایل: Khalse - Diss To Parsalip
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
دروس تمهیدیه فی فقه استدلالی قسم عبادات شیخ باقر ایروانی
فایل: 01
حجم: 17 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
Ai 02
فایل: 02
حجم: 754 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
ارائه مفهوم شهر هم‌گرا، 14001030، شهرداری اصفهان
فایل: 220120_001
حجم: 93 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴