فیزیک 2
فایل: فیزیک_43
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک 1
فایل: فیزیک_45
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
نمونه سوالات کارگاه تابلو
فایل: jalase akhar_tablo
حجم: 16 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک هفته دوم بهمن قسمت۷
فایل: VID_20220125_085656
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک هفته دوم بهمن قسمت۷
فایل: VID_20220125_084804
حجم: 22 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک هفته دوم بهمن قسمت۶
فایل: VID_20220125_084150
حجم: 15 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک هفته دوم بهمن قسمت۵
فایل: VID_20220125_083548
حجم: 15 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فیزیک هفته دوم بهمن قسمت۴
فایل: VID_20220125_082924
حجم: 16 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵