زیست نهم ویدیو
فایل: VID_20210306_234240_006
حجم: 38 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
اجتماعی نهم
فایل: VID_20210306_233112_503
حجم: 196 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
ریاضی ویدیو نهم
فایل: 20210302_235318_es_edited
حجم: 256 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
فیزیک نهم
فایل: 20210303_091756_es_edited
حجم: 214 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
projectbased1
فایل: projectbased1
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
OS 2 _ part 2
فایل: os2-part2
حجم: 22 MB
تعداد دانلود: 9
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
OS2 - part1
فایل: OS2 - part 1
حجم: 66 MB
تعداد دانلود: 8
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
English Homework
فایل: EnglishVideo
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶