پیش مصاحبه با مادر شهید سعید حجرالاسودی
فایل: 1400-07-24-پیش مصاحبه با مادر شهید سعید حجرالاسود
حجم: 22 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
پیش مصاحبه مادر شهید سید یوسف ابطحی
فایل: 1400-07-28-پیش مصاحبه با مادر شهید سید یوسف ابطحی
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
مصاحبه با پدر شهید حسین وکیلی
فایل: 1400-08-12-پدر شهید حسین وکیلی
حجم: 38 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
پیش مصاحبه با مادر و خواهر شهید زهره بحرینیان
فایل: پیاده
حجم: 34 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
فایل صوتی
فایل: Nov 20 6.27 PM
حجم: 39 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
08/23
فایل: 14000823-Esfahanshenasi-Dr.Mehrshad Ahmad
حجم: 92 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
لهجه شناسی
فایل: 14000809-صوت-اصفهانشناسی-لهجه اصفهانی
حجم: 112 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
Musice
فایل: 04_between_the_bars
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۲۸