منصوری
فایل: 14010508-MansooriEbrahimi-KanoonjavananeslamiBroujen
حجم: 185 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
14010523-شورای مدیران معاونت صدا(طرح تحول)
فایل: 14010523-صوت-شورای مدیران معاونت صدا(طرح تحول)
حجم: 78 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
14010524-هوشنگ توکلی
فایل: 14010524-صوت-هوشنگ توکلی
حجم: 72 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
14010522-دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی(کشوری)-ج2
فایل: 14010522-صوت-دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی(کشوری)-ج2
حجم: 104 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
14010524-کارگروه‌های محتوایی-ج3
فایل: 14010524-صوت-کارگروههای محتوایی-ج3
حجم: 184 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
14010524-شورای فرهنگی-ج27
فایل: 14010524-صوت(کامل)-شورای فرهنگی-ج27
حجم: 97 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
جلسه6دانش قسمت دوم
فایل: جلسه6 قسمت دوم
حجم: 57 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
جلسه6قسمت اول
فایل: جلسه6 قسمت اول
حجم: 41 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳