بروجن
فایل: 1401-08-18-Aramesh Jafar&Naseri Hasan-J Pishmosahebe
حجم: 109 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
سردخانه کهندژ
فایل: 14010823
حجم: 107 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
14010828-معاونت فضای مجازی
فایل: 14010828-صوت-معاونت فضای مجازی
حجم: 140 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
14010828-ارائه طرح‌های نمایشی کارگروه دفاع مقدس
فایل: 14010828-صوت-ارائه طرحهای نمایشی کارگروه دفاع مقدس
حجم: 198 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
14010828-ارائه طرح‌های فیلر کارگروه هنر انقلاب
فایل: 14010828-صوت-ارائه طرحهای فیلر کارگروه هنر انقلاب
حجم: 112 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
14010820-فعالان جبهه فرهنگی استان گیلان
فایل: 14010820-صوت-فعالان جبهه فرهنگی استان گیلان
حجم: 25 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
14010819-نشست صمیمی با شاعران
فایل: 14010819-صوت-نشست صمیمی با شاعران
حجم: 78 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
14010819-بازدید از مرکز گیلان
فایل: 14010819-صوت-بازدید از مرکز گیلان
حجم: 40 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸