طنز شکر و شکری
فایل: قسمت آخر-انتخاب اسم بچه و راهپیمایی - نمایش دهه فجر 95
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت-هشتم - سمنی و ترامپ و نوه - نمایش دهه فجر 95
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت-هفتم - تصدیق - نمایش دهه فجر 95
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت-ششم - آموزش کامپیوتر - نمایش دهه فجر 95
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت-پنجم - تغییر چهره - نمایش دهه فجر 95
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت-چهارم قبض تلفن - نمایش دهه فجر 95
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت سوم-خونه همسایه - نمایش دهه فجر 95
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
طنز شکر و شکری
فایل: قسمت دوم-رادیو - نمایش دهه فجر 95
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵