فایل: 34966975490553
حجم: 139 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
2
فایل: 2
حجم: 230 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
akochakian3
فایل: 3
حجم: 123 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
akochakian1
فایل: 1
حجم: 211 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
14010122-ضیافت افطاری ریاست سازمان با نخبگان اندیشه‌ و فرهنگ انقلاب
فایل: 14010122-صوت-ضیافت افطاری ریاست سازمان با نخبگان اندیشه و فرهنگ انقلاب
حجم: 76 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
adat
فایل: جیم ران چگونه عادت نگرانی را کنار بگذاریم
حجم: 96 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
14010122-هم‌افزایی دفتر شعر و موسیقی با رادیو آوا و شبکه آموزش
فایل: 14010122-صوت-همافزایی دفتر شعر و موسیقی با رادیو آوا و شبکه آموزش
حجم: 87 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
14010122-ظرفیتهای معماری در برنامه‌سازی و حوزه هوش مصنوعی در متن فیلمنامه‌ها
فایل: 14010122-صوت-ظرفیتهای معماری در برنامهسازی و حوزه هوش مصنوعی در متن فیلمنامهها
حجم: 88 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳