فیلم تدریس جلسه سوم محاسبات عددی
فایل: Rec 0265
حجم: 88 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فیلم تدریس جلسه سوم محاسبات عددی
فایل: Rec 0264
حجم: 79 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
اموزش ادوبی پریمیر جلسه 6
فایل: avc_session6
حجم: 123 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
houdini E02
فایل: Houdini (HISTORY) - 1x02 - Part 2
حجم: 274 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
houdini E01
فایل: Houdini (HISTORY) - 1x01 - Part 1
حجم: 388 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
مدیریت مالی 2 - جلسه سوم
فایل: Rec 0032
حجم: 63 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
Dr. Salehnia presentation
فایل: SVID_20210303_152656_1
حجم: 108 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
جلسه 2 سیستم های قدرت
فایل: بررسی سیستم های قدرت 2
حجم: 149 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳