ریاضی عمومی کاردانی اموراداری (کلاس آنلاین/جلسه دوازدهم)
فایل: Rec 0179
حجم: 139 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
14
فایل: 14
حجم: 361 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
session 12 - analys
فایل: session 12
حجم: 65 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
session12 -corel
فایل: session 12
حجم: 78 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
Pepa pig
فایل: VID_20220515_151116_975
حجم: 15 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
جلسه12
فایل: جاسه12یکشنبه
حجم: 134 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
دوره نخبگان جلسه 3 (ساخت تامنیل اصولی)
فایل: VID_20220515_065821
حجم: 132 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کلاس رفع اشکال برنامه نویسی کامپیوتر _ میانترم
فایل: کلاس رفع اشکال برنامه نویسی 1
حجم: 602 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵