حسابداری دولتی2_ جلسه اول_ استاد شيرين حسين پور
فایل: جلسه اول
حجم: 131 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار _ جلسه اول _ استاد شيرين حسين پور
فایل: سرمایه گذاری در بورس- جلسه اول
حجم: 76 MB
تعداد دانلود: 12
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
G1
فایل: G1M
حجم: 19 MB
تعداد دانلود: 22
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
G1
فایل: G1B.
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
ریاضی عمومی کاردانی حسابداری(جلسه اول)
فایل: Rec 0003
حجم: 162 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
هندسه کاردانی طراحی دوخت(جلسه اول)
فایل: Rec 0001
حجم: 114 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0309
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0322
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱