ایجاد فرم (عضویت ثبت نام و ...) (live)
فایل: Rec 0052
حجم: 161 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
پاسخ آزمایش 7 (live)
فایل: Rec 0054
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
جلسه view و index شاخص (live)
فایل: Rec 0055
حجم: 64 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
جلسه دید و شاخص ایندکس (live)
فایل: Rec 0056
حجم: 58 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
جلسه15
فایل: 123466788990-0--==qww
حجم: 93 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
جلسه 15
فایل: 1234567890-111
حجم: 187 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
موشن موسسه آلا
فایل: SOFRE-PEDARI-REV01-sfx
حجم: 127 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
پروژه برنامه نویسی سخت افزار استاد گرامی پور
فایل: hardware project
حجم: 150 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰