قسمت دوم
فایل: وبینار هشت تیر-ازمون درسمیاد
حجم: 55 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
قسمت اول
فایل: وبینار-کلیات ازمون
حجم: 110 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
فصل دوم پروژه مالی
فایل: Screen_Recording_20200626-162904
حجم: 302 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
فصل دوم پروژه مالی
فایل: Screen_Recording_20200619-161405
حجم: 191 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
درس علم مواد و عملیات حرارتی
فایل: جلسه یازدهم
حجم: 62 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
میز ناهارخوری جدید
فایل: BFRU3096
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
تقویت کننده معکوس کننده
فایل: برق معکوس کننده
حجم: 64 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
تقویت کننده غیر معکوس کننده
فایل: برق تقویت کننده غیرمعکوس کننده
حجم: 17 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹