زیست نهم ویدیو
فایل: VID_20210303_092256_261
حجم: 38 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
شیمی تکمیلی نهم
فایل: 20210224_112013
حجم: 135 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مهندسی نرم افزار جلسه اول قسمت اول
فایل: sotware engineering 01
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
زمین اقتصادی دکتر مقصودی جلسه دوم
فایل: Rec 0006
حجم: 175 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دیدبان شهر - جلسه دوم - اقناع
فایل: avc_mansobi final
حجم: 186 MB
تعداد دانلود: 16
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پودمان چهار - مالیات بر ارزش افزوده
فایل: Rec 0031
حجم: 124 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
جلسه3
فایل: ج3غ
حجم: 267 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
جلسه توجیهی 1399/12/11
فایل: جلسه توجیهی12.11
حجم: 190 MB
تعداد دانلود: 11
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱