فیلم کلاس
فایل: 7
حجم: 94 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درس بیستم در کنار سفره هدیه های آسمانی دوم دبستان
فایل: عاطفه رحمانی
حجم: 54 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
جلسه10
فایل: جلسه10 کارشناسی
حجم: 212 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
اصول برنامه ریزی 11
فایل: planning 11
حجم: 130 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
هندسه کاردانی طراحی دوخت(کلاس آنلاین/جلسه دهم)
فایل: Rec 0178
حجم: 130 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
ریاضی کاربردی کاردانی اموراداری (کلاس آنلاین/جلسه دهم)
فایل: Rec 0177
حجم: 104 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
چلسه0102202
فایل: 010220-1 (2)
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
چلسه010206-1
فایل: 010220-1 (1)
حجم: 73 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰