فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0314
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0321
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0320
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0317
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان
فایل: VIDEO0324
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان/سخنرانی/
فایل: سخنرانی استاد محمد جواد شفیعیان (1)
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
سخنرانی زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان
فایل: سخنرانی استاد محمد جواد شفیعیان
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان/سخنرانی/
فایل: سخنرانی استاد محمد جواد شفیعیان
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶