ریاضی کاربردی کارشناسی حسابداری(کلاس آنلاین/جلسه چهارم)
فایل: Rec 0097
حجم: 126 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
exercise
فایل: 01
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
جلسه اول تاسیسات مکانیکی
فایل: جلسه اول تاسیسات
حجم: 110 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
سبک شناسی وشناختن دنیا
فایل: Rec 0033
حجم: 145 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی - جلسه اول
فایل: 01 جلسه اول
حجم: 127 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
فیلم تدریس جلسه نهم طراحی معماری ـ بخش دوم
فایل: بخش دوم
حجم: 54 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
فیلم تدریس جلسه نهم طراحی معماری ـ بخش اول
فایل: part 1
حجم: 32 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
هندسه کاردانی طراحی دوخت(کلاس آنلاین /جلسه پنجم)
فایل: Rec 0096
حجم: 126 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳