فیلم جلسه چهارم آسیب شناسی بناها و بافت های فرسوده
فایل: جلسه چهارم اسیب شناسی
حجم: 80 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
کلاس آفلاین مهندسی فناوری اطلاعات جلسه دوازدهم
فایل: جلسه دوازدهم مهندسی فناوری اطلاعات
حجم: 147 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه دوازدهم
فایل: جلسه دوازدهم آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
کلاس آفلاین درس مباحث ویژه جلسه دوازدهم
فایل: جلسه دوازدهم مباحث ویژه
حجم: 47 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
کلاس آفلاین درس مباحث ویژه جلسه یازدهم
فایل: جلسه یازدهم مباحث ویژه
حجم: 47 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
شعر فکاهی اشعار ابومشتاق الامیری
فایل: yVd3e_360p
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
چگونگی پیدایش حقوق کار در ایران
فایل: چگونگی پیدایش حقوق کار در ایران
حجم: 143 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
انواع شرکتهای سهامی- جلسه6
فایل: انواع شرکتهای سهامی
حجم: 162 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶