پیش نمایش رمان صوتی انگلیسی کلبه ی عمو تم اثر هریت بیچر استو
فایل: DEMO-UNCLE TOM S CABIN by Harriet Beecher Stowe
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
14010830-ارائه طرح‌های غیرنمایشی کارگروه پیشرفت
فایل: 14010830-صوت-ارائه طرحهای غیرنمایشی کارگروه پیشرفت
حجم: 120 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
14010830-صحبتهای دکتر محمد ترکمانه در جلسه شورای فرهنگی-ج40
فایل: 14010830-صوت-صحبتهای دکتر محمد ترکمانه در جلسه شورای فرهنگی-ج40
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
14010830-شورای فرهنگی-ج40
فایل: 14010830-صوت(کامل)-شورای فرهنگی-ج40
حجم: 129 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
14010829-شورای سیما-ج21
فایل: 14010829-صوت-شورای سیما-ج21
حجم: 131 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
14010828-شورای فیلم و سریال
فایل: 14010828-صوت-شورای فیلم و سریال
حجم: 202 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
14010829-اداره کل روابط عمومی
فایل: 14010829-صوت-اداره کل روابط عمومی
حجم: 32 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
14010825-جمع مجریان سازمان
فایل: 14010825-صوت-جمع مجریان سازمان
حجم: 279 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹