مرور هزینه یابی مرحله ای
فایل: مروری بر هزینه یابی مرحله ای
حجم: 86 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
هزینه یابی جذبی .
فایل: هزینه یابی جذبی .
حجم: 106 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
هزینه یابی جذبی
فایل: هزینه یابی جذبی
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
هزینه یابی استاندارد ..
فایل: هزینه یابی استاندارد .
حجم: 89 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
هزینه یابی استاندارد .
فایل: هزینه یابی استاندارد ..
حجم: 55 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
هزینه یابی استاندارد
فایل: هزینه یابی استاندارد
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
فیلم تدریس جلسه هشتم برنامه دهی
فایل: ضروریات عملکردی
حجم: 125 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
فیلم تدریس جلسه هفتم مبانی برنامه دهی
فایل: جلسه هفتم _ بیانیه ماموریت
حجم: 131 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶