امنیت جلسه 7
فایل: Rec 00033
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
امنیت جلسه 6
فایل: Rec 00032
حجم: 86 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
امنیت جلسه 5
فایل: Rec 00031
حجم: 42 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
امنیت جلسه 4
فایل: CEH13
حجم: 48 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
امنیت جلسه 3
فایل: CEH12
حجم: 43 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
امنیت جلسه 2
فایل: CEH11
حجم: 56 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
فیلم تدریس جلسه سوم آسیب شناسی بنا و بافت
فایل: 99.08.29
حجم: 132 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
فیلم جلسه چهارم آسیب شناسی بناها و بافت های فرسوده
فایل: جلسه چهارم اسیب شناسی
حجم: 80 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶