زیست راه ابریشم
فایل: ZistRahAbrisham
حجم: 174 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
5threat intelligence
فایل: Cyber Threat Intelligence 2023 Edition (Martin Lee) (Z-Library)
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
threat intelligence3
فایل: Operationalizing Threat Intelligence A guide to developing and operationalizing cyber threat intelligence programs (Kyle Wilhoit Joseph Opacki)
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
threat intelligence
فایل: SANS - 578.1 - Cyber Threat Intelligence and Requirements (SANS) (Z-Library)
حجم: 38 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
آموزش پروپوزال نویسی ارشد
فایل: آموزش پروپوزال
حجم: 784 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
کتاب زمانی برای موفقیت .محصول سال 1400
فایل: زمانی-برای-موفقیت (2)
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
سخنان بزرگان جهان گردآوری رحیم منشادیان مشهد 1401
فایل: سخنان بزرگان
حجم: 54 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
انقلاب
فایل: Doc1 (1) (2)
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴