پویش
فایل: poyesh2
حجم: 158 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
صورتحساب
فایل: poyesh1
حجم: 17 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Word
فایل: Document
حجم: 13 KB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
K
فایل: 140130 - K
حجم: 248 KB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
جزوه آموزشی مناسب برای تدریس کارگاهی
فایل: 1_1714266242
حجم: 603 KB
تعداد دانلود: 9
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
جزوه اصول۱ استاد اسفندی سطح دو
فایل: اصول استاد اسفندی
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 9
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
معنی ابواب به صورت نموداری و تایپی
فایل: معنی ابواب کامل_compressed
حجم: 98 KB
تعداد دانلود: 11
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
جواب پرسش میانی نحو۲ درس۲۱تا۲۳
فایل: پرسش میانی درس21 تا23
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶