تقویم
فایل: تقویم آموزشی
حجم: 8 KB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
malek
فایل: 01
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
Thermodynamics, Statistical Thermodynamics & Kinetics - Engel
فایل: Thermodynamics Statistical Thermodynamics & Kinetics - Engel
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
Engineering and Chemical Thermodynamics - Milo D. Koretsky - 2012
فایل: Engineering and Chemical Thermodynamics - Milo D. Koretsky - 2012
حجم: 15 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
Ideal Gas Modeling
فایل: Ideal Gas Modeling
حجم: 145 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
Darsi
فایل: fateme.babakhani^
حجم: 686 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
تکلیف
فایل: hdis krami
حجم: 944 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
پروژه‌درس‌کاروراه‌شغلی1
فایل: Presentation3
حجم: 781 KB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴