کار با دستگاه های الکترونیکی
فایل: کار با دستگاه های الکترونیکی
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
آشنایی با عناصر الکتریکی
فایل: آشنایی با عناصر الکتریکی
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
خلاصه درس
فایل: جزوه مبانی الکترونیک
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
اثر میدان
فایل: FETترانزیستور
حجم: 316 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
کاربرد ترانزیستور
فایل: Bipolar Transistors
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
کوپلاژ
فایل: cuplazh
حجم: 405 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
ترانزیستور
فایل: eletronic BJT
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
مدار دیودی
فایل: مدارهای دیودی
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳