سخت افزار کامپیوتر
فایل: سخت افزار کامپیوتر
حجم: 649 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
کارگاه تاسیسات برقی-جلسه پنجم
فایل: کارگاه برق جلسه پنجم
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
کارگاه تاسیسات برقی-جلسه چهارم
فایل: کارگاه برق جلسه چهارم
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
کارگاه تاسیسات برقی-جلسه سوم
فایل: کارگاه برق جلسه سوم
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
کارگاه تاسیسات برقی-جلسه دوم
فایل: کارگاه برق جلسه دوم
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
کارگاه تاسیسات برقی-جلسه اول
فایل: کارگاه برق - قسمت
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
کارگاه مبانی الکترونیک
فایل: کارگاه مبانی الکترونیک
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
آموزش نرم افزار EWB
فایل: آموزش نرم افزارEWB
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳