برنامه نویسی موبایل
فایل: mobile program language
حجم: 912 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
جلسه سیزدهم آموزش App Builder
فایل: Rec 0041-1
حجم: 66 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
جلسه پنجم
فایل: جلسه نهم
حجم: 109 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
جلسه هفتم فارسی
فایل: _
حجم: 58 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
جلسه آخر
فایل: جلسه آخر فارسی
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
جلسه سوم
فایل: جلسه چهارم
حجم: 45 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
جلسه دوم
فایل: جلسه سوم
حجم: 59 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
آموزش نرم افزار EWB
فایل: آموزشewb
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱