جزوه درس انتقال قدرت
فایل: مبانی سیستم انتقال قدرت
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
استاتیک
فایل: استاتیک
حجم: 172 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
انتقال قدرت
فایل: انتقال قدرت
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ریاضی عمومی جلسه 2
فایل: ریاضی عمومی 1
حجم: 174 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ریاضی عمومی جلسه 1
فایل: ریاضی عمومی
حجم: 164 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هیدرولیک و نیوماتیک جلسه 3
فایل: هیدرولیک و نیوماتیک 2
حجم: 135 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هیدرولیک و نیوماتیک جلسه 2
فایل: هیدرولیک و نیوماتیک 1
حجم: 106 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هیدرولیک و نیوماتیک جلسه 1
فایل: هیدرولیک و نیوماتیک
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰