شورای فرهنگی-ج16
فایل: 14010226-شورای فرهنگی-ج16
حجم: 116 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
NDVI
فایل: NDVI-گوگل ارتث انجین
حجم: 73 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
اکتریسته ساکن
فایل: PID-اکتریسته ساکن
حجم: 346 MB
تعداد دانلود: 22
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مغناطیس و القا
فایل: PID-مغناطیس والقا
حجم: 752 MB
تعداد دانلود: 22
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کار و انرژی
فایل: PID-کاروانژی
حجم: 773 MB
تعداد دانلود: 21
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کلاس رفع اشکال برنامه نویسی کامپیوتر_ میانترم
فایل: کلاس رفع اشکال برنامه نویسی 1
حجم: 602 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
جزوه وصیت لمعه ۱
فایل: وصیت لمعه
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
جزوه وصیت لمعه ۲
فایل: وصیت لمعه2
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴